PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/framtidens-campusomr%C3%A5den-en-v%C3%A4rld-av-m%C3%B6tesplatser-6121

Framtidens campusområden – en värld av mötesplatser

Pressmeddelande oktober 29, 2008 Construction

JUUL | FROST Arkitekter har genomfört den internationella undersökningen "Fremtidens Campusområder – fra den akademiske landsby til urban universitetshub". Undersökningen är framtagen för Universitets- og Bygningsstyrelsen i Danmark och är tänkt att inspirera arbetet med att vidareutveckla och framtidssäkra campusområden.

"Fremtidens Campusområder" avslutas med en rapport som analyserar tendenserna inom campusplanering. Rapporten framhäver att interdisciplinaritet, nya vetenskapliga hybrider, liv/aktiviteter utanför den schemalagda undervisningstiden och universitetets interaktion med staden kommer att få ökad betydelse för framtidens campusmiljöer. Rapporten är en del av ett större arbete inom Universitets- og Bygningsstyrelsen, Projekt Campus, som fokuserar på den fysiska planeringen av universitetsområden.

Mötesplatsens betydelse
En av de starkaste tendenserna inom campusutveckling är behovet av mötesplatser på, vid och utanför själva campusområdet. Modernt lärande äger inte längre rum uteslutande i undervisningslokaler, primärt lämpade för envägskommunikation. Lärande föregår principiellt överallt - på mer eller mindre formella/informella mötesplatser. Mötesplatserna utgör ramarna för möten mellan de studerande, lärarna och stadens invånare.

Rapporten föreslår att de funktionsrelaterade - och tidvis - vattentäta skotten mellan universitetet och dess omgivningar omprövas. Campusområden bör samexistera med städerna så att stadslivet kan integreras med campuslivet och vice versa. Stadslivet kan med fördel föras in på själva campusområdet i form av plug ins - och omvänt kan campuslivet föras ut i staden i form av plug outs. Den sortens interaktion, universitetets och omvärldens brukare emellan, utgör grundvalet för en synergieffekt som inte bara stärker campusområdet, men också pekar mot den moderna kunskapsstaden som en värld av mötesplatser. 

Campusutveckling och städernas framtid
Helle Juul, Ph. D., Arkitekt MAA, har stått i spetsen för undersökningen och framhäver att mötesplatsens betydelse för campusområden går hand i hand med städernas generella utveckling: "Behovet av mötesplatser på campusområden understöds av senare tids stadsforskning som poängterar att framtidens städer kommer att bli en kombination av upplevelse- och kunskapsstäder. Till skillnad från den funktionsuppdelade industristaden, där universiteten ligger som monofunktionella lärandemaskiner i utkanten av staden, kännetecknas framtidens städer av nätverk och hybridprogram, där faciliteter och funktioner smälter samman - och i princip är under konstant utveckling."

Idékatalog
Rapporten "Fremtidens Campusområder - fra den akademiske landsby til urban universitetshub" innehåller jämförande analyser av MIT (Massachussetts Institute of Technology), ETH (Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) och Lancaster University, kartläggningar av Sydansk Universitet, Nørre Campus på Københavns Universitet samt Universitetsparken vid Aarhus Universitet. Rapporten utmynnar i en idékatalog som ska inspirera till den framtida utvecklingen av campusområden.

Rapporten finns att läsa på http://www.juulfrost.dk/ och http://www.byensrum.dk/

Ämnen


Construction