PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/psykiske-lidelser-hos-unge-jenter-har-%C3%B8kt-med-40-de-siste-fem-%C3%A5rene-24310

Psykiske lidelser hos unge jenter har økt med 40% de siste fem årene

Press release februar 6, 2018 NKI Prosjekt reunion Nki nettstudier Utdanning Hva skal jeg bli

En ny rapport utarbeidet av Folkehelseinstituttet viser en bekymringsfull økning av psykiske lidelser hos unge jenter.

Betydelig økning
Psykiske lidelser hos unge jenter har økt med 40% de siste fem årene ifølge rapporten «Forekomst av psykisk helse i Norge» som Folkehelseinstituttet har skrevet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med rapporten er å gi en oppdatert oversikt over forekomsten av psykiske lidelser og rusbrukslidelser samt kontakt med helsetjenesten for disse lidelsene. Rapporten viser at den generelle psykiske helsen hos den voksne befolkning er stabil, og det finnes ingen holdepunkter for å si at psykiske lidelser øker i denne gruppen. Rapporten viser at det er en positivitet blant den norske befolkning, og at de jevnt over har god livskvalitet.


Men livskvaliteten har ikke økt i alle deler av befolkningen. Det er også funn som er svært bekymringsfulle. Andelen unge jenter som får diagnostisert en psykisk lidelse hos lege eller BUP (Barne- og Ungdomspsykiatrien), har økt betraktelig de siste årene. Den har økt så mye som 40% de siste fem årene, og i dag er så mange som syv prosent av jenter mellom 15 og 17 år og ni prosent mellom 18 og 20 år diagnostisert med en psykisk lidelse. De vanligste lidelsene hos denne gruppen er angst, depresjon, spiseforstyrrelser og tilpasningsforstyrrelser.


Stress og press kan være årsak til økning
Hva som er årsaken til denne økningen er vanskelig å si, og det er lite forskning på dette området, men unge jenter rapporterer om økt stress og press. Dette presset går ut over søvn og livskvalitet. Novarapporten 6/17 framhever to områder som er negative for unges psykiske helse. Det er skolerelatert stress og press knyttet til kropp og utseende. Det er ikke lenger nok å prestere godt på én arena. Unge jenter føler et økt press på å gjøre det bra på skolen, være god i sport, ha et spennende sosialt liv med mange venner og å fremstå vellykket i sosiale medier. 66 prosent av jentene sier at de ofte, eller svært ofte, føler seg utslitt på grunn av skolearbeidet. Det skolerelaterte stresset er størst mot slutten av ungdomstrinnet og mot slutten av videregående.

Press rundt viktige veivalg
Mange av jentene som er intervjuet i Novarapporten opplyser at en stor del av stresset de føler er knyttet til prestasjoner, men også valg av studier og karriere. Det er et stadig større press rundt det å lykkes og det å ha en vellykket karriere. Mange frykter at de skal velge feil, og om yrket de velger er «bra nok». Flere er i villrede rundt hvilken vei de skal velge og hva som passer for dem. Dette er tema vi ønsker å ta opp og diskutere i vårt nye prosjekt, Prosjekt Reunion. - Med dette prosjektet ønsker vi å sette disse viktige temaene på agendaen og å skape debatt rundt press relatert til unges veivalg, sier Cecilie Bryner, markedsdirektør i NKI. - Vi tror at riktig veiledning kan bidra til at flere unge finner den retningen som passer for dem, avslutter hun.

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største fagskole på nett. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Intendia Group AS, et av Skandinavias ledende utdanningskonsern med virksomhet i Sverige og Norge. NKI har årlig rundt 10 000 studenter og tilbyr mer enn 330 studiemuligheter innen de fleste fagområder. NKI er levende opptatt av god nettpedagogikk og jobber kontinuerlig med tilrettelegging av best mulig fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder.

Contacts


Subjects


NKI Prosjekt reunion Nki nettstudier Utdanning Hva skal jeg bli