PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/nytt-fagskolestudium-migrasjonshelse-22376

Nytt fagskolestudium – Migrasjonshelse

Press release mars 16, 2016

Undersøkelser viser at helsepersonell har for lite kunnskap om migranters helse, og Regjeringen har avdekket et behov for etter- og videreutdanning av helsepersonell for å møte utfordringene som kommer.

Likeverdig helse- og omsorgstilbud
Helsetjenester for migranter er et viktig satsingsområde for norske myndigheter. Dette fremgår i strateg for Likeverdige helse- og omsorgstjenester, utarbeidet av  Helse- og omsorgsdepartementet. Migrasjon, betyr hvilken som helst forflytning av mennesker fra ett sted til et annet. Migrasjonsperspektiv innebærer fokus på alle faser av migrasjonsprosessen. Folkehelse omfatter både behandling, pleie, rehabilitering, helsefremmende- og forebyggende arbeid.

En kartlegging i norske kommuner, viser at det er de ansattes kompetanse som tillegges mest vekt. Norge har en befolkningssammensetning i stadig endring. Dette krever ny kompetanse innen helsesektoren. Regjeringen har som mål at alle skal ha et likeverdig helse- og omsorgstilbud uavhengig av etnisk bakgrunn. For å kunne forebygge, diagnostisere og behandle, er det nødvendig med oppdatert kunnskap om alle innvandrergrupper. Forutsetningene for å kunne tilby alle likeverdige helsetjenester, er at man må kunne takle utfordringer som språkproblemer, kulturelle forskjeller og særskilte helseutfordringer hos ulike grupper mennesker..

Ny fagskoleutdanning – Migrasjonshelse

NKI Nettstudier har lansert en helt ny fagskoleutdanning innen Migrasjonshelse. Målet med dette fagskolestudiet, er å utdanne helsearbeidere som har kompetanse om folkehelse i et migrasjonsperspektiv, og anvende kunnskap om sin egen- og andres kultur i sin yrkesutøvelse. Kompetansen som fagskole i migrasjonshelse gir, er svært viktig for å yte god helsehjelp og nå målet om likeverdige helsetjenester til hele befolkningen.

Migrasjonshelse tar for seg hvordan endringer ved migrasjon kan ha konsekvenser for helsen.  - Fagskoleutdanningen gir kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst og om kulturelle utfordringer for å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste, sier Vibeke Elsmark Husvik, Fagsjef i Helsefag hos NKI Nettstudier. - Studiet passer for deg som jobber i helse- og omsorgsektoren og som ønsker å styrke din kompetanse i migrasjonshelse, fortsetter hun.


Fagskole
Fagskoleutdanning har et omfang på et halvt til to studieår og er på nivået etter videregående opplæring. Dette er altså et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Fagskole er et spennende tilbud som skal gi en yrkesrettet kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Du lærer å kombinere teori og praksis ved å arbeide med virkelighetsnære oppgaver. Opptakskravene for fagskole er noe lavere enn for høgskole, og det vektlegges realkompetanse/arbeidserfaring fremfor formell skolegang.

NKI Nettstudier tilbyr et stort utvalg fagskolestudier, og alle fagskoleutdanningene er godkjent av NOKUT. Dette gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Alle fagskoleutdanninger ved NKI er via nettstudier. Nettstudier gir deg friheten til å studere når- og hvor du vil, og seiler opp som et fullgodt alternativ til annen mer tradisjonell utdanning.

Om NKI Nettstudier
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største fagskoleskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse. 

NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner. Følg NKI på blogg, Facebook og Google+

Contacts