PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/har-vi-den-utdanningen-samfunnet-trenger-16370

Har vi den utdanningen samfunnet trenger?

Press release august 8, 2013 Education

En fersk rapport utført av NOKUT viser et utdanningskart i kraftig endring. Rapporten peker også på sterk vekst i antall nye studiesteder og flere studietilbud.

Stor vekst i antall studiesteder
NOKUT(Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen), arrangerte i juni et seminar med tittelen “Har vi den utdanningen samfunnet trenger?” Bakgrunnen var en fersk NOKUT-rapport som viser et utdanningskart i kraftig endring.. Rapporten peker blant annet på at det er en sterk vekst i antall nye studiesteder og flere studietilbud.

I takt med et økende studietilbud, er det også et økt behov for fagutdannede i arbeidslivet. Tall fra SSB viser at det blir behov for stadig fler med både kort- og lang universitets- og høgskoleutdanning i perioden frem mot 2025. Behovet for arbeidskraft forventes å øke innenfor alle utdanningsgrupper med lavere universitets- eller høgskolegrad. Det blir særlig økning i behovet for arbeidstakere med økonomi- og administrasjonsutdanning, lærere, helsearbeidere og realfagutdannede. Arbeidskraftbehovet i den kommunale helse- og omsorgssektoren antas å øke med om lag 54 000 årsverk frem mot 2030, og med om lag 130 000 årsverk frem mot 2050, gitt dagens forutsetninger (fra St.meld. nr. 44 (2008-2009).

På NOKUT-seminaret i juni, poengterte kunnskapsminister Kristin Halvorsen at det i dag utdannes for få personer med fag- og svennebrev. Fra andre hold pekes det på store utdanningsbehov innen flere sektorer.

Nettstudier kan bidra til å dekke det økende utdanningsbehovet
Nettstudier, og særlig fagskolestudier, kan bidra til å løse utdanningsutfordringene vi vil møte fremover. -Fra et nettskoleståsted er det interessant å se en markant økning i antall studenter ved høgskoler og universitet som gjennomfører studier som nettstudier, sier Wenche Halvorsen, Administrerende direktør hos NKI.  Fleksibilitet og tilgjengelighet er to sentrale stikkord for å kunne gi den enkelte mulighet for ny, eller endret kompetanse. For store grupper vil nettstudier være attraktive ut fra den livssituasjon de står i. Med nettstudier kan du studere når, og hvor du vil og studiene lar seg kombinere med jobb- og familieliv. Med mer enn 900 fagskolestudenter, er NKI Nettstudier en av Norges største fagskoler. Fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning med stor faglig tyngde. En fagskoleutdanning ligger på nivå  over videregående skole. Opptakskravene for fagskole er fullført videregående skole eller relevant realkompetanse/arbeidserfaring. Med krav om godkjenning fra NOKUT løftes  fagskole opp og gir stor faglig tyngde.. 

Om NKI Nettstudier
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder i verdensklasse. 

NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Contacts


Subjects


Education