PressPort logo
https://www.pressport.com/no/news/pressreleases/det-er-avgj%C3%B8rende-at-medarbeiderne-f%C3%A5r-medbestemmelsesrett-hvis-innovasjon-skal-lykkes-22935

Det er avgjørende at medarbeiderne får medbestemmelsesrett hvis innovasjon skal lykkes

Press release september 15, 2016 Ledelse Medbestemmelsesrett Probana Business School Mini MBA Kunnskapsdeling Organisasjonskultur Kreativ arbeidsmetode Innovasjon og nyskapning

I Norge har vi en utfordring i forhold til vår produktivitet, effektivitet og konkurransedyktighet. Den dårlige utviklingen og årsaken til at vi ligger etter er bl.a. at flere virksomheter ikke har hatt fokus på å utvikle ledelsen og HR etter at finanskrisen traff oss. Ineffektive ledelsesrutiner med fokus på feil området koster hvert år norske virksomheter milliarder av kroner.

Createsend6

Frihet gir oss gode ideer- sett dine medarbeidere fri! Hvis man har en alt for skarp toppstyring, krav om dokumentasjon og rigide regler, flyttes fokuset og energien fra innovasjon og utvikling til administrative tidkrevende rutineoppgaver. Konsekvensen er at medarbeiderne mister motivasjonen til å være innovative, fordi de ikke gis rom til å skape og utvikle. De gis ikke mulighet til å være med på å bestemme og forme virksomhetens fremtid.

Fremtidig vekst og velferd avhenger av virksomhetenes evne til å lede, innovere og utvikle nye produkter og tjenester, som kan klare seg i konkurrensen. Man kan ikke spare seg til vekst. Vekst og nyutvikling kommer ikke fra gjentakelse av gamle mønstre, det er ikke nok å kunne si "New to the Wold". God økonomi oppstår gjennom vekst. Vil man se fremgang og oppleve økonomisk vekst er det nødvendig med endringer i de daglige arbeidsprosessene, og fokus på innovasjonsfremmende lederskap.

Det er ikke helt i tråd med tiden eller virksomhetens behov, når dyktige fremadstormende norske ledere i dag praktiserer den tayloristiske ledelsesmodellen. Modellen har et svært foreldet syn på arbeidsprosessen og hvordan den skal ledes. Det er viktig med system, men også viktig at medarbeiderne har mulighet for å påvirke sin arbeidshverdag og sine oppgaver. Les mer om hvordan man kombinerer disse to på www.probana.no.
 
Innovasjon er en evne som kan trenes og utvikles, som med mange andre kompetanser og ferdigheter. Det er derfor viktig at man som arbeidsplass gir tid og rom til nettopp å utvikle denne evnen.
Innen de aller fleste bransjer er det stigende konkurranse mellom de ulike virksomhetene, det er derfor behov for å løpende utvikle konsepter, varer og tjenester for å kunne tilby nye løsninger og fordeler. Men hvordan oppnår virksomheten vesentlig forbedringer av deres konkurranseevne i en verden preget av globalisering, teknologi og fallende kundelojalitet? Kanskje er det på tide at vi tar ledelse på alvor, og retter fokus mot hvordan lederen skal få det beste ut av sine medarbeidere, fremfor å gi ordre og ta beslutninger som vedrører medarbeiderne slev på høyere hold. Vi bør ha et mål om at ledere på alle nivåer skal kunne måle seg med de beste i verden. Vi vet at ledelse betyr kolossalt mye for det velferdssamfunnet vi har i dag.
 
De fleste virksomheter har i dag et ønske og mål om å være innovative og nyskapende. Men når det kommer til begrepets betydning, kommer mange imidlertid til kort. Innovasjon er i praksis ganske enkelt da utvikling og det å tenke nytt er noe som finnes inne i oss alle, det handler bare om å finne frem til denne evnen. At medarbeiderne finner frem til denne evnen er avgjørende for virksomhetens overlevelse og mulighet for å hevde seg på det globale markedet. Ikke bare avhenger virksomheten av nye ideer, men også av at organisasjonen er rustet til å føre disse ut i livet. 
 
Kreativitet og innovasjon må som alt annet i virksomheten organiseres. En måte å organisere arbeidet på for å skape rom for nye ideer er den kreative arbeidsmetoden, en strukturert arbeidsform, hvor den analytiske og den kreative tenkningen adskilles. Fordelen med den kreative arbeidsmetoden er at ideene underkastes objektive vurderinger, mens de subjektive og negative holdningene og tankene, erstattes av positiv energi.
For å hevde seg må virksomhetene med andre ord ta kreativitet alvorlig, og etablere en kultur hvor medarbeiderne opplever å bli hørt, og hvor deres ideer og innspill blir tatt i betraktning. Et annet viktig moment i å skape en kultur med rom for kreativitet og nyskaping er kunnskapsdeling og samling av organisasjonen. Det krever at silotenkning- vi og de elimineres, og at organisasjonen som en helhet beslutter og handler ut fra en forståelse av et felles oss.  Med spredning av kunnskap mellom avdelinger og nivåer i organisasjonen vil alle parter ha informasjon og kunnskap som gjør det enklere å ta de rette beslutningene, og i siste ende få de gode ideene ut i livet. Kunnskapsdeling forblir derigjennom et verktøy for å differensiere seg fra konkurrentene og vinne frem hos kundene. Les mer om dette på www.probana.no

Subjects


Ledelse Medbestemmelsesrett Probana Business School Mini MBA Kunnskapsdeling Organisasjonskultur Kreativ arbeidsmetode Innovasjon og nyskapning