PressPort logo
https://www.pressport.com/int/news/pressreleases/sosiaalinen-p%C3%A4%C3%A4oma-organisaatiossa-21921

Sosiaalinen pääoma organisaatiossa

Press release November 13, 2015 Probana Leadership MiniMBA

Kapitalistisessa yhteiskunnassa etenkin yksityisten yritysten tärkeimmäksi tehtäväksi koetaan taloudellisten tulosten maksimointi. Joissain yhteisöissä tämä tehdään jopa yhteiskunnan ja työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella. Moni yritys on kuitenkin viime vuosikymmenen aikana oppinut- monet kantapään kautta- myös sosiaalisen sekä ympäristön kestävyyden tärkeyden. Tutkimukset osoittaa että sekä organisaation ulkoinen että sisäinen yhteisöllinen kehitys vaikuttaa myös positiivisesti organisaation elinvoimaan. Tämän takia yritysten on tärkeää tukea ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita sekä luoda hyvät puitteet yhteisön sisäiselle vastavuoroisuudelle ja yhteistyölle. Yksi tärkeä mutta usein sivuutettu voimavara organisaation menestyksessä on sosiaalinen pääoma.

GruppHänder Logga

Sosiaalinen pääoma 

OECD:n mukaan sosiaalinen pääoma muodostuu ryhmätoiminnan, vapaaehtoistyön, tukiverkostojen, luottamuksen ja kansalaistoiminnan välityksellä. Sosiologi Pierre Bordeau painottaa, että sosiaalinen pääoma syntyy yhteisöjen sisäisissä sosiaalisissa verkostoissa ja pääoma luodaan ihmisten välisellä verbaalisella, tai ei-verbaalisella kommunikaatiolla. Sosiaalisen pääoman on nähty edistävä henkilön tai yhteisön toimintamahdollisuuksia samalla lailla kuin toisissa asioissa taloudellinen pääoma. Yhdysvaltalaisen professorin Robert Putnamin mukaan yhteisön sosiaalinen pääoma vähentää myös rikollisuutta ja korruptiota sekä parantaa yksilöiden oppimistuloksia, tehden sosiaalisesta pääomasta tärkeän resurssin nykypäivän yrityksille.

Organisaation rakenne ja sosiaalinen pääoma

Eri organisaatioissa on erilainen määrä sosiaalista pääomaa. Organisaation sisäisiä sosiaalisia verkostoja muokkaa mm. yrityksen hierarkisuus, kulttuurilliset tekijät sekä yleisessä käytössä olevat kommunikaatiokanavat. Tiedostamalla tämän yritykset voivat systemaattisesti vaikuttaa työyhteisön sosiaalisen pääoman syntyyn. On tärkeää huomata, että organisaatiossa joissa painotetaan vastavuoroisuutta, yhteistyötä sekä luottamusta, on enemmän sosiaalista pääomaa kuin yrityksessä jossa työntekijöitä kannustetaan vain yksilöllisillä palkkiolla tai jossa työntekijöiden kesken järjestetään kilpailuja missä yksilöllinen vastakkainasettelu on vääjäämätöntä. Yritykset voivat myötävaikuttaa sosiaalisen pääoman muodostumista järjestämällä yhteisöllisyyttä vahvistavia tapahtumia kuten tiimi-iltoja sekä luomalla kollektiivisia palkkiojärjestelmiä.

Johtajan rooli

Yrityksen päätösten tekijöinä johtajilla on tärkeä asema vaikuttaa organisaation työtyhteisöön ja sosiaalisen pääoman syntyyn. Jokainen johtaja voi omalla alueellaan tukea sosiaalisten verkostojen syntyä kehittämällä kommunikaatioväyliä, sekä itse näyttämällä esimerkkiä hyvällä työmoraalilla, avoimuudella, avoimen oven käytännöllä sekä luotettavuudella. On siksi myös tärkeää että johtaja ymmärtää omat roolinsa sekä vastuunsa organisaation yhteisössä.

Haluako oppia johtajan rooleista? Probanan mini MBA-ohjelma haastaa ja kehittää sinua johtajana. Koulutus on tarkoitettu suomalaisille esimiehille, johtajille, konsulteille, päälliköille sekä hallintotehtäviin tähtääville toimihenkilöille. Lue lisää mini MBA:sta osoitteessa www.probana .fi, tai ota meihin yhteyttä numerossa 0925166255 tai osoitteessa [email protected]!

Subjects


Probana Leadership MiniMBA