PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/task-force-har-l%C3%B8st-de-fleste-problemer-18196

Task Force har løst de fleste problemer

Pressemeddelelse juni 2, 2014 Dansk byggeri Task Force Egernsund tegl

I sommeren 2012 indgik Egernsund Tegl en aftale med Dansk Byggeri om at oprette en Task Force. Målet med Task Forcen var at få løst reklamationerne hos kunderne med et murværk opført med imprægnerede Heimdal mursten og det er lykkedes i en meget stor del af sagerne.

Egernsund Tegl og Dansk Byggeri bekræftede med oprettelsen af Task Forcen, at der var et
problem, som branchen som helhed måtte forholde sig til. Task Forcen blev således oprettet med
det formål at få sagerne løst på en konstruktiv og forsvarlig måde, der tilgodeså alle de
involverede parters interesser.

Der er i Task Force regi gennemført 188 besigtigelser af beskadigede ejendomme i løbet af to år.
116 af disse er endt med et forlig, mens 52 sager er afsluttede uden, at et forlig har været muligt.
I de resterende 20 sager foregår der på nuværende tidspunkt forhandlinger om en forligsmæssig
løsning. Det skal samtidig nævnes, at Task Forcen også har besøgt en del lokationer, hvor der intet
har været at bemærke ved murværket, men hvor bygherre har været bekymret grundet omtale i
medierne eller orientering på anden vis. Task Forcen har ved besøget kunnet borteliminere
bekymringen hos bygherren.

- Sagens kompleksitet taget i betragtning må en succesrate på næsten 70 % siges at være yderst
tilfredsstillende, selvom Egernsund Tegl naturligvis gerne havde set, at alle sager kunne afsluttes
forligsmæssigt efter Task Force-modellen. I denne sammenhæng må man have med i
betragtningerne, at der er som minimum er tre parter i en sag: Bygherre, murermester og
Egernsund Tegl, der alle skal være enige, før et forlig kan opnås, siger Direktør Bjarne Sjørring,
Egernsund Tegl.

Task Forcen består af teknisk kompetente personer fra Dansk Byggeris Murersektion og Egernsund
Tegl, der gennemfører besigtigelser af murværket på de berørte ejendomme. Entreprenøren og
bygherren har også mulighed for at være til stede. Her giver Task Forcen i samråd med bygherren
og entreprenøren forslag til, hvordan skaderne kan afhjælpes ud fra en faglig kompetent
vurdering. Hvis bygherren accepterer løsningsforslaget, forhandler Egernsund Tegl og
entreprenøren sammen med bygherre en aftale om fordeling af omkostningerne på plads ud fra en
fordelingsnøgle aftalt mellem Dansk Byggeri og Egernsund Tegl.

- Task Forcen er et godt, og det eneste, alternativ parterne har til en langvarig og opslidende
retssag, hvor omkostninger til skønsmand og advokater hurtigt kan overstige udgifterne til at
reparere det beskadigede murværk, for slet ikke at tale om de menneskelige omkostninger. I det
lys bør alle parter seriøst overveje Task Force som mulighed, inden man anlægger en retssag, siger
Bjarne Sjørring.

Problemerne giver sig udtryk i misfarvninger, dårlige fuger og tynde afskalninger på murstenene. I
de seneste to år er der lavet tekniske undersøgelser og udarbejdet en række skønsrapporter.
Problemet er grundlæggende forhøjet fugt i murværket. Udbedring af problemet vil afhænge af en
konkret vurdering af det beskadigede murværk, idet der er stor forskel fra ejendom til ejendom
på, hvor slemt murværket er beskadiget. I nogle tilfælde vil udkradsning af fuger og udskiftning af
enkelte mursten være nok, mens der i andre tilfælde skal ske ommuring af beskadige facader.

- Det løsningsforslag, som Task Forcen kommer med, er baseret på en pragmatisk tilgang til
problemstillingen og ikke nødvendigvis udtryk for det strengt juridisk korrekte resultat. Resultatet
kan derfor værre anderledes, end hvis parterne vælger at lade sagen løse via domstolene. Til
gengæld tilbyder Task Forcen en relativt hurtig og billigere løsningsmodel, som samtidig
forhåbentlig gør, at alle parter efterfølgende kan være glade for resultatet, slutter Bjarne
Sjørring.

Kontakt: Direktør, Bjarne Sjørring, Egernsund Tegl, telefon 74 44 25 40

Emner


Dansk byggeri Task Force Egernsund tegl