PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/politikere-til-skanning-19083

Politikere til skanning

Pressemeddelelse oktober 16, 2014

Den 20. Oktober er International Osteoporosedag og dermed startskuddet for et intensiveret fokus på knogleskørhed i flere end 90 lande verden over. I Danmark inviteres blandt andet politikerne til knogleskanning, og Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Osteoposeforeningen tilrettelagt en landsdækkende kampagne, der skal øge danskernes viden om den udbredte folkesygdom.

Tørre tal viser, at der virkelig er noget at arbejde for. WHO vurderede i 2010, at hele 27,5 millioner EU-borgere har knogleskørhed i mere eller mindre udtalt grad – og at hele 3,5 millioner EU-borgere samme år brækkede deres knogler som en direkte konsekvens af deres skøre knogler.

Herhjemme er 550.000 danskere ifølge WHO ramt af knogleskørhed, og sygdommen er hvert år skyld i 35.000 brud, hvoraf mange er invaliderende. Faktisk skyldes hvert andet brud, der rammer en dansker over 50 år, knogleskørhed. Den massive udbredelse er da også årsagen til, at knogleskørhed har været klassificeret som folkesygdom siden 2002.

Overset 

De mange brud er imidlertid ikke et nødvendigt onde. Halvdelen af alle brud, der skyldes knogleskørhed vil nemlig kunne undgås med knogletabsforebyggende behandling.

Netop her falder kæden af. For ud af de 550.000 danskere med knogleskørhed er kun ca. 130.000 diagnosticeret og i forebyggende behandling. Langt de fleste lever med sygdommen uden at vide det.

Det har i mange tilfælde store personlige konsekvenser for dem, der skal leve med følgerne af et – eller flere - brud. Og det har store økonomiske konsekvenser, da behandling og direkte følgevirkninger af knogleskørhed kostede det danske samfund 11,6 milliarder kroner alene i 2011.

Kroniske og smertevoldende sygdomme i bevægeapparatet er hyppigt årsag til tidlig død, nedsat livskvalitet og tabt arbejdsevne. Alligevel blev knogleskørhed og bevægeapparatets sygdomme generelt overset i regeringens nye tiltag for kroniske sygdomme.

Politikerknogler til skanning

Det forhold vil Osteoporoseforeningen ændre på. I anledning af International Osteoporosedag den 20. oktober har foreningens landsformand Ulla Knappe i samarbejde med overlæge, dr. med. Lars Hyldstrup fra Osteoporoseenheden på Hvidovre Hospital derfor inviteret medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg til skanning, så deres knoglesundhed kan blive vurderet og få information om denne, på mange måder usynlige sygdom.

”Vi håber, at så mange politikere som muligt tager imod tilbuddet om skanning og øget oplysning, så man ikke fortsætter med at nedprioritere en udbredt folkesygdom som knogleskørhed som følge af manglende viden. Næsten hver 3. kvinde og hver 6-8. mand, der i dag er fyldt 50 år, vil på et tidspunkt blive ramt af mindst ét knoglebrud som følge af knogleskørhed. Mange får flere brud, der – afhængigt af type og antal – kan få fatale følger for den enkeltes livskvalitet og muligheder for at klare sig uden hjælp. Det har store personlige konsekvenser og det koster samfundet mange penge. En bedre forebyggelsesindsats vil derfor være en gevinst for alle parter”, fortæller Ulla Knappe.

Foreløbig har formand for Folketingets Sundhedsudvalg Karen Klint, Jane Heitmann – folketingsmedlem for Venstre og Liselott Blixt, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti sagt ja tak til tilbuddet om knogleskanning.

Landsdækkende oplysningskampagne

I uge 47 gennemfører Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Osteoporoseforeningen en landsdækkende oplysningskampagne om knogleskørhed. Formålet er at øge fokus på betydningen af tidlig diagnose og forebyggelse af sygdommen.

Kampagnen er en del af satspuljeforliget 2013-2016, som afsatte 1 million kroner til kampagnen. Osteoporoseforeningen bidrager herudover med ½ mio.kr. fra midler, som foreningen har modtaget som arv.

I forlængelse af International Osteoporosedag afholder Osteoporoseforeningen en række arrangementer rundt omkring i landet. Se mere på Osteoporoseforeningens hjemmeside, www.osteoporose-f.dk

-----

FAKTA OM KNOGLESKØRHED

Ifølge WHO har 550.000 danskere knogleskørhed (osteoporose). Sygdommen har været klassificeret som folkesygdom siden 2002. Kun ca. 130.000 er diagnosticeret og i forebyggende behandling.

Har man knogleskørhed, har man nedsat knoglemasse, og ens knogler brækker derfor lettere end andres. Ubehandlet knogleskørhed øger markant risikoen for brud på fx rygrad, underarm, håndled, lårben og hofte.

Næsten hver 3. kvinde og hver 6-8. mand, der i dag er fyldt 50 år, vil på et tidspunkt blive ramt af mindst ét knoglebrud som følge af knogleskørhed. Mange får flere brud, der – afhængigt af type og antal – kan få fatale følger for den enkeltes livskvalitet og muligheder for at klare sig uden hjælp.

Hvert år forekommer der mindst 35.000 brud pga. knogleskørhed i Danmark. Heraf ca. 9.690 hoftebrud, 2.900 skulderbrud og 21.500 underarmsbrud. Hertil kommer brud på rygsøjlen, som i mange tilfælde slet ikke bliver diagnosticeret og behandlet. Således behandles kun 3.600 rygbrud ud af anslået 18.000 rygbrud om året.

Hvert andet brud, der rammer et mennesker over 50 år, skyldes knogleskørhed.

Halvdelen af samtlige brud pga. knogleskørhed ville kunne undgås med den rette forebyggende indsats. Man kan selv gøre meget for at undgå eller udsætte sygdommen, og selv når man har den, kan man gøre meget for at bevare den knoglemasse, man har tilbage. Vitamin D, kalk, kost, medicin mod knogleskørhed og ikke mindst motion er de væsentligste elementer for opbygningen af sunde og stærke knogler.

Nogle mennesker har større risiko for at få knogleskørhed end andre. Halvdelen af alle, der har sygdommen har arvet den fra deres forældre eller bedsteforældre, men også faktorer som rygning, begrænset fysisk aktivitet, et stort alkoholforbrug, lavt BMI, tidlig overgangsalder eller tidligere behandling med binyrebarkhormon som fx Prednison øger risikoen for afkalkning af knoglerne.

Læs mere på Osteoporoseforeningens hjemmeside: www.osteoporose-f.dk

FAKTA OM OSTEOPOROSEFORENINGEN – LANDSFORENINGEN MOD KNOGLESKØRHED

Osteoporoseforeningen er patientforening for mennesker med knogleskørhed. Foreningen oplyser patienter og pårørende om sygdommen, risikofaktorer, behandlingsmuligheder, kost og motion og taler patienternes sag i forhold til fx læger og andet sundheds- og plejepersonale samt politikere og embedsmænd på såvel kommunalt plan som på landsplan.

Indsatsen over for borgerne, herunder patienter og pårørende finder i dag primært sted gennem afvikling af borgermøder, rådgivning, udgivelse af medlemsbladet Knogleskør samt foreningens diætist- og lægetelefoner, hvor medlemmerne kan ringe ind og tale med specialister på området.

Foreningen har ca. 12.000 medlemmer.

Osteoporoseforeningen har landssekretariat i Aarhus og har derudover 21 lokalforeninger spredt over hele landet.

Kontakter


Ulla Steen Knappe

Landsformand
Osteoporoseforeningen, Landsforeningen mod knogleskørhed
ullak********************** Vis...
8613******************** Vis...

Emner


Osteoporose ULLA STEEN KNAPPE Liselott blixt International osteoporosedag Lars hyldstrup Jane heitmann Sundhedsstyrelsen Knogleskørhed Hvidovre hospital Karen klint Oplysningskampagne 20. oktober Folketingets sundhedsudvalg