PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/effektiv-stormflodssikring-kr%C3%A6ver-nyt%C3%A6nkning-23423

Effektiv stormflodssikring kræver nytænkning

Pressemeddelelse februar 27, 2017 Beredskab Stormflod Jan crone foster Dansk stormflodssikring.dk Stormflodssikring Havnebyer

- Svært håndterbare beredskabsløsninger med udlægning af sandsække og langstrakte, tunge tubebarrierer kan hverken skabe den nødvendige sikkerhed mod oversvømmelser eller stå distancen i en sammenligning med andre løsninger, konstaterer direktør og partner Jan Crone Foster fra Stormflodssikring.dk

Jan Crone Foster, Dansk Stormflodssikring.dk
- En samlet havneløsning med kombination af enkle faste anlæg og let håndterbare mobile barrierer samt tilpasning og optimering af kloaker og installationer udgør - både når det gælder aktuel og fremtidig sikkerhed, økonomi, anvendelse og æstetik – det bedste grundlag for i havnebyerne at undgå oversvømmelser i forbindelse med fremtidens stormfloder, konstaterer Jan Crone Foster fra Stormflodssikring.dk.

- Stormfloden i januar viste, at håndtering af mobile dæmninger baseret på vandfyldte tubebarrierer og sandsække både ved udlægning og oprydning er tidskrævende og kræver et stort, professionelt mandskab, ligesom de – blandt andet på grund af punktering – viste sig usikre i drift og udfordrende at håndtere.

- På den baggrund er der ikke mindst i havnebyerne behov for nytænkning, og det er relevant at revurdere deres anvendelse til fordel for andre typer af mobile dæmninger, der som supplement til de faste stormflodsmure er lette at håndtere, ikke kan punktere, og som fungerer uden pumper eller energi.

Det er direktør og partner Jan Crone Foster fra Stormflodssikring.dk, der som en af landets førende specialister i at sikre havnebyer mod oversvømmelser ved stormflod og skybrud slår til lyd for nytænkning af metoder og materiel i beredskabet.

- Effektiv sikring af havne og havnebyer kræver en kombination af permanente løsninger, adskilte kloakker og et vel tilrettelagt akut beredskab, der har adgang til midlertidigt sikringstiltag, som hurtigt kan etableres, er lette at demontere, og hverken kræver omfattende vedligehold eller omkostningstung træning forud for anvendelse, pointerer Jan Crone Foster og understreger, at jævnlige beredskabsøvelser er afgørende for succes, når stormfloden slår mod kajkanten.

Dyr træning med store gener

Jan Crone Foster peger i den sammenhæng på, at både vedligehold og træning i brugen af det nuværende tunge grej vejer tungt på budgetterne, fordi beredskabsøvelser kræver indkaldelse af et stort mandskab og omkostningstunge transportløsninger, ligesom det kan skabe ganske store gener for dagligdag og arbejdslivet i havnene, når veje områder skal afspærres i lang tid.

- Også i det lys er det relevant at tænke i nye baner, der kombinerer permanente løsninger med let håndterbare, mobile løsninger, som sikrer, at beredskabsøvelser kan gennemføres hurtigere med et reduceret mandskab og et reduceret transportbehov til både materiel og mandskab, konstaterer Jan Crone Foster og tilføjer, at samarbejde er kodeord i effektiv sikring af havnebyerne.

Bredt samarbejde i fokus

- Både lokale forsyningsselskaber, beredskaber, kommune, brugere og borgere må inddrages for at kortlægge behov og udfordringer, specialister må inddrages for at sikre det rigtige match mellem behov og valgte løsninger, og selve implementeringen vil i langt de fleste tilfælde kræve hjælp fra både anlægsfolk, ingeniører og arkitekter.

- Således er det vigtigt, at permanente løsninger spiller sammen med arbejdslivet på havnene. De faste installationer skal være æstetisk indbydende, komplimentere byen og sikre bylivets tætte tilknytning til havneområderne.

- Men derudover skal de – også for at sikre et godt arbejdsmiljø, effektiv håndtering og bemanding i det akutte beredskab – samtænkes med supplerende mobile løsninger for at give den fornødne sikkerhed i truende situationer, konstaterer Jan Crone Foster og lægger til, at der gennem de seneste år er udviklet en bred vifte af let anvendelige, lavteknologiske mobile løsninger, som supplement til faste barrierer.

- For eksempel har mobile bjælkebarrierer med en bredde på kun 30 centimeter vist sig særdeles effektive til sikring af lange lige stræk på havne og på tværs af veje. De går sjældent i stykker, de er hurtige at arbejde med og kan af få personer rejses til en effektiv barriere i højder op til 5 meter.

Skjulte, automatiske barrierer i fortovet

Samtidig slår Jan Foster Crone fast, at velplacerede faste vægge i beton eller granit udgør et både sikkert og økonomisk attraktivt grundlag for stormflodssikring, men han lægger til, at faste stormflodsvægge ofte vil virke hæmmende for havnens arbejdsliv og tillige lukker af for det charmerende, åbne kig, der karakteriserer de fleste danske havne.

- På den baggrund vil det ofte være optimalt at supplere faste vægge med automatiske, stormflodsmure, der ligger skjult i fortovet. De kræver ingen tilførsel af energi, der er ingen begrænsninger på længden, de rejser sig automatisk helt op i 2,5 meters højde, når vandet stiger, og de sænker sig automatisk, når vandet falder.

- Dertil kommer, at de automatiske skjulte stormflodsmure er særdeles robuste og fungerer uden nævneværdige omkostninger til drift og vedligehold: En årlig funktionstest kan gennemføres af én person, der hæver storflodsvæggen ved at pumpe vand ind i et underliggende kammer og efterfølgende lukker vandet ud i havnen igen.

Tilpasning af kloaknet nødvendigt

- Men, understreger Jan Crone Foster, erfaringerne viser derudover, at det som supplement til faste og mobile stormflodsløsninger i langt de fleste tilfælde er nødvendigt at tilpasse de eksisterende kloaknet for at skabe den nødvendige sikkerhed mod oversvømmelse af havnebyerne.

- Der bør etableres indbyggede afspærringsmuligheder i kloaknettet, så det passer til sikringslinjerne, ligesom både kloaker og andre installationer til fjernvarme, el og kommunikation som led i den samlede sikring af havneområderne bør optimeres til ”fortsat drift” og designes, så der ikke skabes afbrydelser på den tørre side af sikringslinjen, slutter Jan Crone Foster.

Kontakter


Emner


Beredskab Stormflod Jan crone foster Dansk stormflodssikring.dk Stormflodssikring Havnebyer


Jan Crone Foster, Dansk Stormflodssikring.dk
- En samlet havneløsning med kombination af enkle faste anlæg og let håndterbare mobile barrierer samt tilpasning og optimering af kloaker og installationer udgør - både når det gælder aktuel og fremtidig sikkerhed, økonomi, anvendelse og æstetik – det bedste grundlag for i havnebyerne at undgå oversvømmelser i forbindelse med fremtidens stormfloder, konstaterer Jan Crone Foster fra Stormflodssikring.dk.
Hent | 0,06 MB | 200 x 150 | .jpg

Zip og hent alle filer