PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/den-europ%C3%A6iske-bl%C3%B8dg%C3%B8rerindustri-hilser-det-velkommen-at-danmark-nu-dropper-forbuddet-mod-fire-ftalater-18597
ad

Den europæiske blødgørerindustri hilser det velkommen, at Danmark nu dropper forbuddet mod fire ftalater

Pressemeddelelse august 14, 2014 REACH Kemikalielovgivning Blødgørere DBP Ftalater DEHP

Europas producenter af blødgørere, ECPI, ser positivt på den danske miljøministers beslutning om at trække sit tidligere foreslåede forbud mod ftalaterne DEHP, DBP, DIBP og BBP tilbage.

Forbuddet skulle være trådt i kraft i december 2015. EU-Kommissionen havde forinden antydet, at nationale forbud mod specifikke kemikalier ikke er foreneligt med EU’s kemikalielovgivning.

"De foreslåede restriktioner på disse fire, allerede klassificerede ftalater var uberettigede, og hvad mere er, de er ikke i overensstemmelse med REACH, som regulerer kemikalier i hele EU's indre marked," siger Stéphane Content, der er direktør i den europæiske blødgørerindustri, ECPI, der glæder sig over beslutningen.

"ECPI er imidlertid bekymret over at erfare, at den danske miljøstyrelse har bebudet, at den agter at foreslå, at de fire klassificerede ftalater - på grund af deres potentielt hormonforstyrrende effekter - kommer på REACH’s kandidatliste.”

Disse lavmolekylære ftalater er allerede på REACH kandidat- og autorisationsliste på grund af stoffernes reproduktionsskadelige effekter. Disse effekter er observeret i dyreforsøg med specifikke tærskler afledt af ECHA’s Udvalg for Risikovurdering (RAC) baseret på stoffernes reproduktionstoksicitet. Disse omfatter skadelige hormonforstyrrende effekter, og derfor mener ECPI, at der ikke er behov for yderligere SVHC-dossierer indenfor dette område. (SVHC: Substances with very high concern).

"Disse stoffer undergår allerede godkendelsesprocessen under REACH" forklarer Content. "hvilket betyder, at efter den 21. februar 2015 må disse fire stoffer kun markedsføres i EU til anvendelser, hvor der er tildelt en tilladelse eller en dispensation."

Syv ansøgninger, der dækker anvendelser af DEHP og DBP er blevet fremlagt. Da ingen ansøgninger om BBP og DIBP er blevet forelagt, vil deres brug i EU skulle udfases senest i februar 2015.

Producenterne af DEHP og DBP har investeret betydelige ressourcer i udarbejdelsen af godkendelsespapirer, som er grundigt vurderet af Udvalget for Risikovurdering (RAC) og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse (SEAC).

EU-domstolens såkaldte Lapin-afgørelse - som var årsagen til at Danmark droppede det foreslåede forbud - fastsætter en vigtig praksis i EU retssystemet. Som sådan, definerer afgørelsen klart forrang for europæiske regler frem for specifikke forslag, der er stillet af medlemsstaterne, særligt når de kan være skadelige for industrien, detailhandlen og forbrugere, eller når de er politisk motiveret snarere end baseret på grundlag af videnskabelige data, der er analyseret som del af den vurderingsproces, der gennemføres på europæisk plan.

"Eventuelle yderligere forslag fra de nationale myndigheder vil sandsynligvis skabe mere forvirring og ineffektivitet, hvilket vil resultere i en øget usikkerhed for en så vigtig sektor, der allerede er under et betydeligt pres," siger Content. "Vi beder den danske Miljøstyrelse – på baggrund af solid videnskabelig dokumentation – om at forholde sig forholdsmæssigt til sagen og trække deres forslag om at gentage SVHC dossiererne for disse fire klassificerede ftalater tilbage. EU-landenes nationale myndigheder bør lade EU’s godkendelsesprocedurer gå sin gang. "

Kontakter


Emner


REACH Kemikalielovgivning Blødgørere DBP Ftalater DEHP


ad