PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/aarhus-kan-spare-millioner-18572
ad

Aarhus kan spare millioner

Pressemeddelelse august 13, 2014 Osteoporose FOLKESYGDOM Knogleskanning Ulla knappe Forebyggelse Knogleskørhed Osteoporoseforeningen Peter vestergaard Aarhus kommune

Knogleskørhed er en folkesygdom, der koster samfundet dyrt. Alene i Aarhus Kommune koster sygdommen hvert år godt 331 millioner kroner til behandling, plejeforanstaltninger, genoptræning og hjælpemidler. En stor del af udgiften ville kunne spares gennem bedre opsporing af sygdommen.

Danske kommuner kan spare mange millioner ved at føre en række enkle initiativer til forebyggelse af knogleskørhed ud i livet.

Danmark har iflg. WHO og Sundhedsstyrelsen mere end 550.000 indbyggere med knogleskørhed i mere eller mindre udtalt grad. Kun ca. 20 % er diagnosticeret og i knogletabsforebyggende behandling.

- Konsekvensen af den lave behandlingsgrad er, at kommunerne har betydelige udgifter til knogleskørhed. I 2011 kostede sygdommen det danske samfund i alt 11,6 milliarder kroner, hvoraf de 57 % betales af kommunerne. Det er mange penge. Især når vi ved, at en stor del af udgifterne kan spares, hvis flere af alle de, der lever med sygdommen, bliver diagnosticeret og får den vejledning og behandling, der skal til for at undgå knoglebrud, fastslår Osteoporoseforeningens landsformand Ulla Knappe.

Tallene er beregnet for Osteoporoseforeningen af bl.a. professor, overlæge Peter Vestergaard fra Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital samt cand.scient. med speciale i sundhedsøkonomi, PhD-studerende Louise Hansen, Danish Centre for Healthcare improvements (DCHI), Aalborg Universitet, og er netop forelagt på et møde med Aarhus kommune sammen med en række konkrete forslag til nedbringelse af de massive kommunale udgifter på området.

Konstruktive forslag

De samlede udgifter til behandling, plejeforanstaltninger, genoptræning og hjælpemidler til borgere med knogleskørhed i Aarhus Kommune i 2011 beløb sig til godt 238 millioner kroner for mænd og 352 millioner kroner for kvinder. I alt 590 millioner kroner – hvoraf kommunen betaler lige over 331 millioner kroner.

En stor del af udgiften kan henføres til brud på enten rygsøjle eller hofte, hvor borgere ofte kommer på plejehjem, i aflastning, får hjemmepleje eller hjælpemidler, når de bliver udskrevet fra

sygehuset. Med enkle midler, der fremmer opsporingen af sygdommen i tide, vil en stor del af disse meget dyre eftervirkninger kunne spares til fordel for både patienter og kommunekassen.

Mulighederne er mange. Osteoporoseforeningen foreslog fx i forbindelse med mødet, at det kommunale sundhedspersonale, som kommer ud i borgernes hjem, gennemgår Osteoporoseforeningens e-learningsprogram, som fortæller om knogleskørhed og risikofaktorer. Og ifølge chef for Medborgerskab og Folkesundhed i Aarhus kommune, Annemarie Zacho-Broe, vil kommunen nu igangsætte en proces, der har til formål at forbedre forebyggelsen og diagnosticering af knogleskørhed hos borgerne.

-       Vi har allerede gode erfaringer med e-learning, og vi vil overveje at tage imod Osteoporoseforeningens konkrete tilbud i uge 47, hvor Sundhedsstyrelsen og Osteoporoseforeningen afvikler en national folkeoplysningskampagne om knogleskørhed, så der sættes fokus på området fra flere sider på samme tid. Men vi vil også gerne nå flere borgere, før de får behov for kommunens hjælp til at klare hverdagen. Derfor vil vi gerne iværksætte nogle aktiviteter, som er direkte målrettet borgerne – fx i samarbejde med apotekerne eller med de praktiserende læger, fortæller Annemarie Zacho-Broe. 

I andre lande, bl.a. England og Australien, har man i mange år forsøgt at opspore patienter, før de får deres første brud – eller iværksat behandling og opfølgning for patienter, som får deres første brud. 

Resultatet fra Australien viser, at man kan forebygge 80 % af alle nye brud.

- Hvis vi i Danmark indførte samme rettidige indsats, ville vi kunne hjælpe rigtig mange patienter til at bevare deres livskvalitet, samtidig med at der opnås en større besparelse for landets kommuner. Det vil være et rent win-win-scenarie, slutter Ulla Knappe.

FAKTA OM KNOGLESKØRHED 

Ifølge Sundhedsstyrelsen og WHO har 550.000 danskere knogleskørhed (osteoporose). Sygdommen har pga. sin udbredelse været klassificeret som folkesygdom siden 2002. Kun ca. 120.000 er diagnosticeret og i forebyggende behandling.

Har man knogleskørhed, har man nedsat knoglemasse, og ens knogler brækker derfor lettere end andres. Ubehandlet knogleskørhed øger markant risikoen for brud på fx rygrad, underarm, håndled, lårben og hofte.

Næsten hver 3. kvinde og hver 6-8. mand, der i dag er fyldt 50 år, vil på et tidspunkt blive ramt af mindst ét knoglebrud som følge af knogleskørhed. Mange får flere brud, der – afhængigt af type og antal – kan få fatale følger for den enkeltes livskvalitet og muligheder for at klare sig uden hjælp.

Hvert år forekommer der mindst 35.000 brud pga. knogleskørhed i Danmark. Heraf ca. 9.690 hoftebrud, 2.900 skulderbrud og 21.500 underarmsbrud. Hertil kommer brud på rygsøjlen, som i mange tilfælde slet ikke bliver diagnosticeret og behandlet. Således behandles kun 3.600 rygbrud ud af anslået 18.000 rygbrud om året.

Hvert andet brud, der rammer et mennesker over 50 år, skyldes knogleskørhed.

Halvdelen af samtlige brud pga. knogleskørhed ville kunne undgås med den rette forebyggende indsats. Man kan selv gøre meget for at undgå eller udsætte sygdommen, og selv når man har den, kan man gøre meget for at bevare den knoglemasse, man har tilbage. Vitamin D, kalk, kost, medicin mod knogleskørhed og ikke mindst motion er de væsentligste elementer for opbygningen af sunde og stærke knogler.

Nogle mennesker har større risiko for at få knogleskørhed end andre. Halvdelen af alle, der har sygdommen har arvet den fra deres forældre eller bedsteforældre, men også faktorer som rygning, begrænset fysisk aktivitet, et stort alkoholforbrug, lavt BMI, tidlig overgangsalder eller tidligere behandling med binyrebarkhormon som fx Prednison øger risikoen for afkalkning af knoglerne.

Læs mere på Osteoporoseforeningens hjemmeside: www.osteoporose-f.dk

FAKTA OM OSTEOPOROSEFORENINGEN – LANDSFORENINGEN MOD KNOGLESKØRHED

Osteoporoseforeningen er patientforening for mennesker med knogleskørhed. Foreningen oplyser patienter og pårørende om sygdommen, risikofaktorer, behandlingsmuligheder, kost og motion og taler patienternes sag i forhold til fx læger og andet sundheds- og plejepersonale samt politikere og embedsmænd på såvel kommunalt plan som på landsplan.

Indsatsen over for borgerne, herunder patienter og pårørende finder i dag primært sted gennem afvikling af borgermøder, rådgivning, udgivelse af medlemsbladet Apropos samt foreningens diætist- og lægetelefoner, hvor medlemmerne kan ringe ind og tale med specialister på området.

Foreningen har ca. 12.000 medlemmer.

Osteoporoseforeningen har landssekretariat i Aarhus og har derudover 21 lokalforeninger spredt over hele landet.

Kontakter


Ulla Knappe

Landsformand
Osteoporoseforeningen, Landsforeningen mod knogleskørhed
ullak********************** Vis...
8613******************** Vis...

Emner


Osteoporose FOLKESYGDOM Knogleskanning Ulla knappe Forebyggelse Knogleskørhed Osteoporoseforeningen Peter vestergaard Aarhus kommune


ad