PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/5-nordiske-landskabsarkitektforeninger-g%C3%A5r-sammen-om-10-dogmer-for-fremtidens-solcelleparker-27330

5 nordiske landskabsarkitektforeninger går sammen om 10 dogmer for fremtidens solcelleparker

Pressemeddelelse november 3, 2022 Grøn omstilling Solceller Solcelleparker Energi Grøn energi Landskabsarkitekter

Landskabsarkitektforeninger fra Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark har underskrevet et fælles dogmedokument om solcelleparker. ’10 dogmer for fremtidens solcelleparker’ skal sikre, at de kommende års solcelleparker bliver etableret, så de skaber værdi på flere parametre.

10 dogmer for fremtidens solcelleparker 01

De nordiske landskabsarkitektforeninger hylder det politiske kursskifte mod en større grad af bæredygtig energiproduktion og herunder etableringen af solcelleparker i det åbne land. Men den grønne energiomstilling sætter pres på landskabet. Foreningerne påpeger, at der er behov for at tænke helhedsorienteret, så solcelleparkerne bidrager positivt til samfundet på flere parametre end blot det energimæssige. Derfor er Sveriges Arkitekter/Akademin för landskapsarkitektur (Sverige), Norske landskapsarkitekters forening (Norge), MARK (Finland), FÍLA (Island) og Danske Landskabsarkitekter gået sammen om et fællesnordisk strategioplæg under titlen ’10 dogmer for fremtidens solcelleparker’.

Behov for strategier for solcelleparker på tværs af de nordiske lande
Med de 10 dogmer opfordrer de nordiske landskabsarkitektforeninger til, at politikerne i de nordiske lande udvikler nationale strategier for etablering af solcelleparker. Strategierne skal udstikke rammerne for de mest energi- og økonomisk fordelagtige placeringer af solcelleanlæg, der er velintegrerede i landskabet, giver lokalbefolkningen adgang til nye rekreative oplevelseslandskaber, skaber levesteder for planter og dyr, etablerer rammer for friluftsliv, tjener et undervisningsformål og resulterer i nye herlighedsværdier.

Potentiale for merværdi
Martin Hedevang Andersen, formand for Danske Landskabsarkitekter, glæder sig over den fællesnordiske opbakning.

Der er masser af potentialer for at skabe merværdi, når solcelleparkerne etableres i det åbne land. Men etableringen af solcelleparkerne er gået så stærkt, at disse energilandskaber befinder sig i et planlægningsmæssigt vakuum. Det efterlader de enkelte kommuner med en utaknemlig opgave omkring at udvikle redskaber, så kommunerne på et kvalificeret niveau kan tage stilling til de mange nye anlæg, de private energiselskaber søger byggetilladelser til. Derfor opfordrer vi i fællesskab til, at der tages politisk initiativ til en proaktiv planlægning af fremtidens solcelleparker, så den grønne omstilling af energiproduktionen ikke sker på bekostning af de landskabelige værdier,”forklarer Martin Hedevang Andersen.”Vi ser et behov for at etablere nationale strategier for udviklingen af solcelleparker. De landsdækkende strategier skal blandt andet sikre demokratiske processer, at vi opnår den mest hensigtsmæssige udnyttelse af ressourcerne, sikrer biodiversitet og naturkvalitet. Vi håber, dogmerne kan inspirere alle aktører til at indgå i et samarbejde – til gavn for både miljø, borgere, biodiversitet og en øget geopolitisk uafhængighed af energileverancer.”

10 dogmer for fremtidens solcelleparker
De 10 dogmer, som de nordiske landskabsarkitektforeninger har tilsluttet sig er:

1: Indtænk solcelleanlæg i relevante nationale strategier eksempelvis ved at indskrive solcelleanlæggene i Planloven.

2: Udfør grundig landskabsanalyse og stil krav om æstetisk stillingtagen til skala, holistiske kvaliteter og kulturarv.

3: Afsøg mulighed for bynær placering inden det åbne land tages i brug.

4: Planlæg ud fra demokratiske principper, hvor naboer og lokalbefolkning inddrages.

5: Stil krav om naturindhold og drift, som fremmer biodiversitet.

6: Planlæg anlæg med multifunktionalitet som eksempelvis rekreative forbindelser og adgang til naturen.

7: Placer anlæg på arealer planlagt til fremtidig byudvikling.

8: Planlæg med midlertidighed, fastsæt udløbsdato.

9: Sørg for regional/tværkommunal koordinering af ovenstående krav til energiselskaberne.

10: Inddrag landskabsarkitekternes fagkompetencer.

BILLEDTEKSTER
10 dogmer for fremtidens solcelleparker 01:
1 Martin Hedevang Andersen, formand for Danske Landskabsarkitekter. Fotograf Henriette Dan Bonde

10 dogmer for fremtidens solcelleparker 02: Nordiske landskabsarkitektforeninger opfordrer politikerne til at stille helhedsorienterede krav ved etablering af solcelleparker. Solcelleanlæg indpasset i et landskab med bløde bakker. Styding Skovvej, Haderslev. Fotograf Signe Moos.

Kontakter


Martin Hedevang Andersen

Landskabsarkitekt MDL / Formand Danske Landskabsarkitekter
Danske Landskabsarkitekter
forma************************* Vis...
21637*** Vis...

Emner


Grøn omstilling Solceller Solcelleparker Energi Grøn energi Landskabsarkitekter