PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/%C3%A5bent-brev-til-justitsminister-morten-b%C3%B8dskov-15899
ad

Åbent Brev til Justitsminister Morten Bødskov

Pressemeddelelse juni 2, 2013 Samfund

Brud på Menneskerettighedskonventions artikel 6.

Anmodning om genoptagelse af sag

Kære Morten Bødskov,

Siden august 2009 har jeg ført sag mod Pensionsforsikringsselskabet Danica Pension, der er ejet af Danske Bank, fordi selskabet uden mit vidende og alene på baggrund af kommunikation med min ekshustru, advokat Susse Terp, i 1999 påførte mine ratepensioner begunstigelser til fordel for hende selv.

I Retten i Lyngby blev jeg af en kvindelig dommer pålagt at ansætte en advokat, som jeg jelv skulle finde inden 14 dage og selv betale for, i en situation, hvor jeg i forvejen var ruineret af sagen. ( I sandhedens interesse fik jeg dog en udsættelse !)

Dette er næppe i overensstemmelse med ånden i Den europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6.s ordlyd, hvor man har ret til:

c) at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer, som han selv har valgt, og,hvis han ikke har tilstrækkelige midler til at betale for juridisk bistand, at modtage den udenbetaling, når dette kræves i retfærdighedens interesse;

Dernæst blev sagen pådømt af en knap 70-årig dommer, der galant startede hovedforhandlingen med at rette gardiner på Susse Terp’s opfordring, hvorefter dommeren refererede mit vidneudsagn om, at jeg aldrighavde talt med Danica Pension ( bekræftet af Danica Pensions vidne), at jeg aldrighavde instrueret selskabet om begunstigelserne og at det naturligvis varmeningen, at også Susse Terp’s pensioner skulle have været medtaget i bodelingen til, at jeg havde taltmed Danica Pension, at jeg havde instrueretselskabet om begunstigelserne og at det ikke havdeværet hensigten at Susse Terp’s pensioner skulle indgå, hvorfor dommen naturligvis faldt ud til Danica Pensions fordel.

I Østre Landsret (ØLR) indledte jeg mit vidneudsagn med at korrigere referatet fra Retten i Lyngby, men retten, der bestod af to kvindelige landsdommer og en konstitueret mandlig ikke alene stadfæstede dommen fra byretten, men tillagde, at et svar på et brev fremsendt til Danica Pension af Susse Terp, skulle udlægges som min underskrift, på trods af mit udsagn under ed om, at jeg aldrig havde set det. På trods af, at Susse Terp var afsender blev svaret sendt til mit navn på Susse Terp’s adresse, hvor jeg naturligvis ikke kunne opholde mig på grund af min separation, men ikke desto mindre tillagde ØLR Susse Terp’s udsagn om, at jeg havde opholdt mig der og klarede alt, afgørende betydning.

ØLR stillede ikke spørgsmål ved, hvorfor det så var hende, der havde sendt brevet til Danica Pension i sit eget navn. Såvel i Retten i Lyngby som i ØLR har dommerne dømt efter forgodtbefindende og ikke rettet sig efter Grundlovens §64, der pålægger dommere at dømme efter loven. Den lov, der er gældende for sagen er Forsikringsaftalelovens:

§ 103. Indsættelse af en begunstiget og tilbagekaldelse af sådan indsættelse er kungyldig, såfremt den skriftlig meddeles selskabet eller optages i eller påtegnes policen afselskabet.

Efterfølgende har jeg anmodet Procesbevillingsnævnet om, at sagen går om i Retten i Lyngby eller prøves ved Højesteret, idet jeg kun kan få efterprøvet den stærkt ærekrænkende tilføjelse i ØLR’s dom på denne måde, men Procesbevillingsnævnet, der jo er et administrativt organ under Deres resort, har ikke ønsket at bevilge dette, uanset at jeg har fremlagt uomtvisteligebeviser på, at Susse Terp har begået mened og procesbedrageri.

Det er naturligvis altid væsentligt at dommere dømmer efter loven, men i betragtning af, at 85% af de ansatte i Danmarks Domstole, 75% af aktive advokater og 65% af justitsministeriets personale er kvinder,accentuereres kravet, såfremt domstolenes upartiskhed i privatretslige sager ikke skal kunne drages i tvivl i befolkningen.

Af hensyn til domstolenes almindelige omdømme og til at Susse Terp har anvendt det samlede retssystem som redskab i en usædvanlig ondartet forbrydelse, som hun nu efter ØLR’s afgørelse går fri for tiltale for, anmoder jeg Dem om at omgøreProcesbevillingsnævnets administrative afgørelse.

Såfremt De ikke ønsker at anvende Deres position til dette, må jeg desværre konstatere, at jeg har været udsat for et fuldbyrdet justitsmord, og resten af livet skal være tilskuer til, at Susse Terp har overtaget min identitet og pension, baseret på mandatsvig, bedrageri og mened! Hele sagen i alle væsentlige detaljer har jeg nu lagt ud på nettet under:

http://statsanstalten.wordpress.com

Jeg har endvidere skrevet og nyligt udgivet en selvbiografisk bog, der handler om mine oplevelser med det samlede retsvæsen over de sidste 15 år! Titlen er ‘Retten er sat...til salg !’og bogen findes såvel på nettet som i danske boghandler.

Steen Wrist Meedom
steenmeedom@gmail.com

Emner


Samfund


ad