PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/skana-entreprise-a-s-styrker-klimaindsatsen-14206

Skana Entreprise a/s styrker klimaindsatsen

Pressemeddelelse september 27, 2012 Byggeri

Som led i en fortsat udbygning af klimarettede specialer etablerer Skana Entreprise a/s ny kloakafdeling

- I lyset af de seneste års voldsomme oversvømmelser har vi arbejdet målrettet på at videreudvikle og knopskyde vores kompetencer indenfor klimasikring og afvanding, og vi er stolte over, at vi nu sætter kronen på værket med etablering af en ny kloak- og betonafdeling som supplement til vores mange aktiviteter inden for bæredygtig og klimatilpasset energirenovering.

Det er administrerende direktør Peer Kisbye fra Skana Entreprise a/s, der åbner døren for en ny professionel spiller i arbejdet med at løse klimaudfordringerne i byrummet gennem klimatilpasning af byer og bygninger med henblik på at håndtere vandmasserne fra skybrud og styrtregn.

Peer Kisbye pointerer at arbejdet med at udvikle nye innovative løsninger, der kan håndtere voldsomt stigende regnmængder, endnu er sin vorden, men han understreger, at markedet er betydeligt, og han ser den nye kloak- og betonafdeling som spydspids i både udvikling og implementering af de nye løsninger.

- Der er ikke tvivl om, at vi over de kommende år vil se et betydeligt aktivitetsniveau på dette område, og vi vil være med i førerfeltet. På samme måde som vi går forrest, når det gælder klimasikring, vil vi gå forrest i arbejdet med at klimasikre mod øget nedbør, fastslår Peer Kisbye.

Dyrt at lade stå til

- Problemerne med de stigende vandmængder er stort og akut, og det gælder både i forhold til opsamling, rensning, forsinkelse og separation til genbrug, supplerer autoriseret kloakmester Kim Beyer Pedersen, der er udpeget og ansat til at stå i spidsen for den nye kloak- og betonafdeling i Skana Entreprise a/s.

- Samtidig kan man dog glæde sig over, at alle væsentlige parter erkender, at det nuværende kloaksystem må suppleres med nye innovative løsninger, der forvandler regnvandsproblemet til en fordel, ligesom der er bred enighed om, at det både menneskeligt, materielt og økonomisk er dyrt at lade stå til, understreger Kim Beyer Pedersen og minder om, at vandskader det sidste års tid – foruden store menneskelige tragedier - har kostet forsikringsselskaberne rekordstore milliardbeløb.

Kim Beyer Pedersen tilføjer, at professionel håndtering af regnvand rummer betydelige fordele for den enkelte, og han lægger til, at der både blandt boligselskaber, ejendomsadministratorer og almindelige boligejere er en betydelig efterspørgsel på – og et stort behov for - professionel rådgivning om håndtering af regnvand.

- I yderste konsekvens handler det om tryghed for den enkelte, men samtidig er der gode økonomiske incitamenter til at klimasikre mod store regnmængder. Ikke alene sparer man således besvær og omkostninger til udbedring af dyre vandskader. Man sikrer sig samtidig mod stigende forsikringspræmier, afledningsafgiften reduceres og værdien af ejendommen fastholdes eller stiger, konstaterer Kim Beyer Pedersen.

Bred vifte af løsninger

- Men samtidig er det et område fyldt med faldgruber, og det er ikke umiddelbart gør-det-selv-arbejde. Området er i vidt omfang reguleret af love og regler, der nødvendiggør en ikke ubetydelig og gennemgående dialog med kommunens tekniske forvaltning, og typisk vil det være nødvendigt med en indledende jordbundsundersøgelse for at fastslå undergrundens evne til at lede vandet bort, ligesom befæstede og afvandede arealer må analyseres med henblik på at etablere den fornødne kapacitet i håndteringen.

- Derudover er det afgørende fra starten at afdække og balancere ønsker og forventninger til løsningerne, der blandt andet kan omfatte omlægning af det eksisterende kloakanlæg så regnvand og spildevand separeres, montage af højvandslukker og opstemningsbarrierer, genbrugssystemer og etablering af LAR-anlæg med nedsivning, omfangsdræn, faskiner og forsinkelsesbassiner over og under jorden, slutter Kim Beyer Pedersen fra Skana Entreprise a/s.

Kontakter


Kim Beyer Pedersen

autoriseret kloakmester
Skana Entreprise a/s
kbp@s******* Vis...
20936*** Vis...

Emner


Byggeri